Fluid Compatibility Chart

Feel free to bookmark or share this chart. If you have any questions about Max flow meter compatibility please contact us

ChemicalsFormulaSpecific
Gravity

(60 °F)
Typical
(60 °F) Viscosity (CPS)

Jump to: A | B| C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Z
A = excellent, B = good, C = fair, D = not recommended, blank space = insufficient information

Download PDF

A

Abetic Acid     AA     A
AcetaldehydeCH3CHO0.7830.22BCAAACADAA
Acetates(CH3COO)  ABAAADADAA
Acetic Acid (50%)CH3COOH1.0571.22CDAADBBDAA
Acetic Acid (Glacial)CH3COOH1.049 ADAABBBDAA
Acetic Anhydride(CH3CO)2O1.0830.90BDBBCDBDAA
AcetoneCH3COCH30.7970.31BABBBDADAA
Acrylic Emulsions   BCAAAA AAA
AcrylonitrileH2CCHCN0.800 BAAAADDCAA
Alcohol-AmylCH3(CH2)3CH2OH0.8174.65ABAABBABAA
Alcohol-ButylCH3(CH2)2CH2OH (Butanol)0.8102.94ABAABABAAA
Alcohol-DiacetoneCH3COCH2C(CH3)2OH0.9403.20ABAABDADAA
Alcohol-FurfurylC4H3OCH2OH1.128 BBBBBDBCAA
Alcohol-Isopropyl(CH3)2CHOH0.786 BBBBBBAAAA
Alcohol-MethylCH3OH0.7920.59DBAABAADAA
Alcohol-EthylC2H5OH0.8041.20BBAABAACAA
Alcohol-AllylCH2CHCH2OH0.8521.36BBBBBA  AA
Aliphatic Solvents   AAAAADAAAA
Alkyd Resin   BCAAAADAAA
Alkyl BenzeneC2H5 - C6H6  BAAAADDAAA
Allyl ChlorideCH2CHCH2Cl0.938 DBBBBA  AA

Aluminum Ammonium
- Sulfate (Alum)

AlNH4(SO4)21.645 DDBADAAAAA
Aluminum Chloride (10%)AlC13•6H2O1.07 DDBADAAAAA
Aluminum Sodium
- Sulfate (Aq)
Al2(SO4)3•Na2SO4•24H2O1.67 DDBADAAAAA
Amines(NH3)  CBAAABBDAA
Ammonia (Anh)NH30.770.25 @-33°FAAAABADAA 
Ammonia SolutionsNH4  BAAAABADAA
Ammonium CarbonateNH4HCO3  BBBBBAAAAA
Ammonium Chloride (0-24%)NH4Cl1.04-1.06 CBAABAAA A
Ammonium Hydroxide (28%)NH4OH0.900 CBBBBCADAA
Ammonium Hydroxide (34%)NH4OH0.882 CBBBBDADAA
Ammonium Nitrate (8-42%)   NH4NO31.03 BDAAAAABAA
Ammonium Phosphate(NH4)3HPO41.61 BDAAAAA AA
Ammonium Sulfate (NH4)2SO41.28 CCAABAADAA
Amyl AcetateCH3CO2C5H110.8790.89BCAAADAD A
AnilineC6H5NH21.0234.40CCAABDBCAA
Anionic Detergents   AAAAAADAAA
Antimony TrichlorideSbCl33.14 DDDDD   D 
Asphalt @ 450°F Bitumens 2000 SSUCAAAADDCAA

 B

Barium CarbonateBaCO33.85 BBBBBAAAAA
Barium Chloride (26%)BaCl2 •2H2O1.27 DCCCBAAAAA
Barium HydroxideBa(OH)21.656 DBBABAAAAA
Barium SulfateBaSO44.25 DCBBBAAAAA
Barium SulfideBaS4.25 DCBBBAAAAA
Beef Tallow   DBAAAABAAA
Beer   ACAAAAAAAA
Beet Sugar LiquorsSucrose  ABAA AAAAA
Benzaldehyde   AAAAA   AA
BenzeneC6H60.8790.652BBBBBDDAAA
BenzoicAcidC6H5COOH1.265 BDBBBDDAAA
BenzylAlcohol C6H5CH2OH1.040 BABBBDBAAA
BoricAcidH3BO31.434 BDAABAAAAA
ButadieneC4H60.621 ABAAA  AAA
ButaneC4H100.599 ABAAAADAAA
Butyl AcetateCH3COOC4H90.8750.732BBBBBDBDAA
ButyleneC4H80.595 AAAAABDAAA
Butylene Glycol HOCH2CH2CH(OH)CH31.00 AAAAAA AAA
Butylethyl KetoneC4H9COC2H50.819 AAAAADADAA
ButylraldehydeCH3(CH2)CHO0.8040.43AAAAADBDAA
ButylcellosolveCH2OHCH2OC4H90.9016.40AAAAADBDAA
ButyricAcidC4H2OOH0.9581.61BDBBCDBBAA
Buttermilk   ADAAAAAAAA
Bunker Oils   AAAAAADAAA

 C

Calcuim Chloride (38%)CaCl•6H2O1.33 DDBBCAAAAA
Calcium HydroxideCa(OH)2 2.34 DCBBBAAAAA
Calcium Hypochlorite (Aq.)Ca(OCl)2  CDCCCBAAAA
Calcium Nitrate (Aq.)Ca(NO3)2•4H2O1.82 DBAAAAAAAA
Calcium Sulfate 10%CaSO42.4514BBAAABAAAA
CampheneC10H16  0.833 BBBBBADAAA
Carbolic Acid (20%)Phenol1.0765 SSUADAABDBAAA
Capric AcidCH3(CH2)8COOH .885 @ 40°C BBCABBCAAA
Caproic AcidCH3(CH2)4COOH.927 @ 20°C3.10ADAABBCAAA
Caprylic AcidCH3(CH2)6COOH.915 @ 20°C ADAABBCAAA
CarbitolC4H9OC2H4OC2H4OH0.9536.40AAAAABBBAA
Carbitol AcetateCH3COOC2H4OC2H4OC2H5 1.01 2.70AAAAADBDAA
Carbon DioxideCO21.10 @ -37°C AAAAAABBAA
Carbonic AcidH2CO3 2.44 AAAAABAAAA
Carbon Tetrachloride (Dry)CCl41.591.03CCAACBDAAA
Carbon DisulphideCS21.26 0 .36ABAABADAAA
Castor Oil 0.96998.0AAAAABAAAA
CellosolveHOC2H4OC4H9 0.901 6.40AAAAADBDAA
Cellosolve AcetateCH3COOC2H4OC2H50.9781.32AAAAADBDAA
Cerotic AcidCH3(CH2)24COOH .819 @ 100°C ADAABBCAAA
CetaneHexadecane0.773 AAAAAADAAA
Chlorinated Solvents   AAAAADDAAA
Chlorine (Dry)Cl21.46 DBBBBDDAAA
Chloroacetic AcidCH2ClCOOH1.370 @ 70°C DDDDDDBDAA
ChlorobenzeneC6H5Cl1.105 @ 25°C0.79BBBBBDDAAA
Chloroform (Dry)CHCl31.485 @ 20°C0.58DBAAADDAAA
Chlorosulfonic AcidClSO2OH1.76 @ 20°C BBBBDDDDAA
ChlorotheneCH3CCl31.319 @ 25°C AAAAAD AAA
Chromic AcidH3CrO42.67 DDCCDBDAAA
Citric AcidC3H4OH(COOH)31.54 CDAADAAAAA
Coca Cola     AAA   AA
Coconut Oil 0.92527.0BCAABAAAAA
Codliver Oil 0.918160 SSUADAABAAAAA
Copper Nitrate 5-50%Cu(NO3)2•3H2O2.174 DDAAB   AA
Copper SulfateCuSO4•5H2O2.284 CDBBBAAAAA
Cottonseed Oil 0.915-0.92170.4BCBBBACAAA
Corn Oil(Fatty Acid)0.914-0.92126.0 @ 130°FBCABBACAAA
Cresylic Acid 50%(Cresol)1.034 CCBBADDAAA
Creosote(Coal Tar)1.04-1.1012.0BBAAAADAAA
Crude Oil (Sweet)0.2-0.5% Sulfur  AAAAABDAAA
Crude Oil (Sour)0.5-2.5% Sulfur  ABAABBDAAA
CryogenicsLiquid O2, N2, CO2  ADAABDDDAD
CumeneC6H5CH(CH3)20.8620.73BBBBBDDAAA
Cupric ChlorideCuCl2•2H2O2.39 DDDDDAAAAA
Cuprous ChlorideCuCl3.35 DDDDDAAAAA
Cutting Oil-Water Emulsions   ABAAAADAAA
Cyclo HexaneC6H120.7791.02AAAAAADAAA
Cyclo HexanoneC6H10O0.943 BDBBBDBDAA

D

D.D.T.(ClC6H4)2CHCCl3  DAAAABDAAA
Decyl AlcoholC10H21OH0.829 AAAAA   AA
Denatured Alcohol(Denatured Ethyl Alcohol)  AAAAAAAAAA
Diammonium PhosphateAmmonium Phosphate1.61 BDAABAA AA
Dioctylphthalate(C8H17COO)2C6H40.965 BBBABDBBAA
Dibutyl PhthalateC6H4(COOC4H9)21.048 @ 20°C20.0BBBABDBBAA
Dichloroethyl EtherC2H4ClOC2H4Cl1.2222.95AAAAADCCAA
Dichloro PropaneCH3CHClCH2Cl1.1580.88BAAAABDAAA
Diethanol Amine(HOCH2CH2)2NH1.092 AAAAABBDAA
Diethyl Aniline(C2H5)2C6H3NH20.959 BABBBDADAA
Diethyl KetoneC2H5COC2H50.816 AAAAADADAA
Diethylene GlycolC4H8  AAAAAAAAAA
Diethylene Triamine(NH2C2H4)2NH0.9547.0AAAAABBDAA
Diethyl Sulfate(C2H5)S041.1801.79AAAAAA AAA
Di-octyl AdipateD.O.A.0.92613.7DAAAADBBAA
DipentineC10H160.847 @ 15°C AAAAADDAAA
Diisobutyl KetoneC4H9COC4H90.808 AAAAADADAA
Dimethylamine(CH3)2NH0.686 AAAAABBDAA
Dimethyl FormamideHCON(CH3)20.953 DAAAADBBAA
DioxaneC4H8O21.035 @ 20°C1.31BAAAADBDAA
Dipropylene Glycol(C3H6OH)2O1.025107.0AABBBAAAAA
Dodecyl BenzeneDetergent  AAAAADDAAA
DowthermsDiphenyl Oxides1.060 ABAAADDAAA

E

EthaneC6H60.446 AAAAAADAAA
Ether DimethylCH3OCH30.6610.23BAAAADCCAA
Ethers(C2H5)2O0.7360.23BBAAADCCAA
Ethanol AmineHOCH2CH2NH21.017 ABABBBBDAA
Ethyl AcetateCH3COOC2H50.8830.45ABBBBDBDAA
Ethyl AcrylateCH2CHCOOC2H50.92 AAAAADBDAA
Ethyl AmineCH3CH2NH20.689 ABABBBBDAA
Ethyl AnilineC2H5NHC6H50.9632.04BABBBDADAA
Ethyl BenzeneC6H5C2H50.8670.64AABBBDAAAA
Ethyl Chloride (Dry)C2H5Cl0.921 BBAAAAAAAA
Ethyl Chloride (Wet)C2H5Cl0.921 DDCCDAAAAA
Ethyl Ether(C2H5)200.7140.23BAAAADCCAA
Ethyl HexanolCH3CH2CH2COH(C2H5)20.83 BAAAAAAAAA
Ethyl LactateCH3CHOHCOOC2H50.1020 BBBBBA AAA
Ethyl MercaptanC2H5SH0.839 BDBBBDDAAA
Ethyl Propyl MyristateCH3(CH2)12COOC2H5  AAAAADADAA
Ethyl Propyl PalmitateC2Hg(CH2)14COOC2H50.83 AAAAADADAA
Ethylene ChlorohydrinClCH2CH2OH1.2043.4DBBBBDBAAA
Ethylene CyanohydrinHOCH2CH2CN1.04 BDBB ADAAA
Ethylene Diamine(CH2)2(NH2)20.8991.54CBAABAADAA
Ethylene DichlorideCH2ClCH2Cl1.250.83DDAABCCAAA
Ethylene Glycol(CH2OH)21.152.18ABBBBAAAAA
Ethylene Glycol AcetateCH200CH2     A DADAA
Ethyl OxideEther0.7140.23BBAAADCCAA
EthyleneH2CCH20.610 @0°C AAAAAADAAA

F

Fatty Acids   ADBABBCAAA
Ferric ChlorideFeCl32.8 DDDDDDDAAD
Ferric SulphateFe2(SO4)3•9H2O2.0-2.1 DDBABAAAAA
Ferrous ChlorideFeCl2•4H2O1.93 DDDDDAAAAD
Ferrous SulphateFeSO4•7H2O1.89 DDBAAAAAAA
Fish Oil   CBAAAADAAA
Flexol PlasticizerDoP  AABBBDBBAA
Formaldehyde 37%HCHO1.075 BCAABCBDAA
Formic AcidHCOOH1.22 @ 20°C BDBACAA AA
Fruit JuicesFructose  BDAAAAAAAA
Furfural 25%C4H3OCHO1.151.49BBBBBDBDAA
Fertilizer SolutionsNH4NO3 Phosphate KC4 NH40.811 DAAAAAA AA
Freon - 11, 12C Cl3F  BBAAABDBAA
Fuel Oils #1 - #3 0.82-0.957 to 9AAAAAADAAA
Fuel Oils #4 - #6 0.82-0.9510 to 600AAAAAADAAA

G

Gallic AcidC6H2(OH)3CO3H1.69 BDBBBBBAAA
GasolineC6H14-C10H20.66-0.69 AAAAADAAAA
Glass WaterSodium Silicate  DBBBBAAAAA
Galuber's SaltsSodium Sulfate1.46 ABBABDBAAA
Gluconic AcidCH2OH(CHON)4COOH  BABBBA AAA
Glycerol (Glycerine)C3H5(OH)3 Need 20% for 2101.260~100ABAAAAAAAA
GlyoxalOHCCHO1.26 BBAAAAAAAA
GypsumCaSO4•2H2O2.31 BBAAAAAAAA
GlucoseCorn Syrup  ABAAAAAAAA
GlycolsEthanediol Need 20% for 2101.11 BBAABAAAAA
 

H

Hempseed Oil 0.925         AA
HeptaneC7H160.6830.409AAAAAADAAA
Hexadecane(Cetane) C16H340.7733.30AAAAAADAAA
HexaneC6H140.6590.326AAAAAADAAA
Hexyl AlcoholC6H13OH0.818 AAAAAADAAA
Hexylene GlycolC6H12(OH)20.921 AAAAAAAAAA
Hydraulic OilPetroleum Based ~60AAAAAADAAA
Hydriodic AcidHI1.70 DDBBB  AAA
Hydrobromic Acid (48%)HBr1.488 DDDDDDAAAA
Hydrochloric Acid - All ConcentrationsHCl1.19 DDDDDDCAAA
Hydrocyanic AcidHCN0.697 AABBBBAAAA
Hydrofluoric AcidHF  DDDDDD BDA
Hydrogen Peroxide 30%H2O2 DDAABBAAAA 
Hydrogen Peroxide 70%H2O21.46 DDAAADCAAA
Hydrogen Sulfide (N.Aq.)H2S1.185 ADAABAADAA
Hydrogen Sulfide (Aq.)H2S1.185 ADAABDADAA

I

Iron Potassium SulfateFeK(SO4)2•12H2O1.80 ADBBBAAAAA
Iso-Butane(CH3)2CHCH30.564 AAAAAADAAA
Iso-Butanol(CH3)2CHCH2OH0.8064.0ABAAAABAAA
Iso-Butylamine(CH3)2CHCH2NH20.7310.55ABAA CDDAA
Isobutyl AcetateC4H900CCH30.8680.7AAAAADADAA
Iso-DecanolC10H21OH0.839 AAAAAADAAA
Iso-HexanolC6H13OH0.818 AAAAAADAAA
Iso-OctaneC8H180.691 AAAAAADAAA
Iso-Pentane(CH3)2CHCH2CH30.6190.22AAAAAADAAA
Iso-PropanolC3H7OH0.7862.10ABAABBAAAA
Iso-Propyl AcetateCH3COOCH(CH3)20.8690.49ABBBBDBDAA
Iso-Propyl Ether(CH3)2CHOCH(CH3)20.7230.32AAAAAABDAA
Iso-Propyl AmineC3H7NH20.688 ABABB A AA
Iso-PhoroneC9H14O0.9222.62AAAAADADAA
Iso-Valeric AcidC5H9OOH0.931       A AA
Inks - Printers 1.00-1.38500.0BDBABABAAA

J

Jet FuelJP-4, JP-5, JP-6 1.20AAAAAADAAA

K

Kerosene 0.8026.00ABAAAADAAA
Ketone, ButylethylC4H9COC2H50.819 AAAAADADAA
Ketone, Diethyl(C2H5)2CO0.816 AAAAADADAA
Ketone, Di-Iso-PropylC4H8CO  AAAAADADAA
Ketone, Methyl Ethyl (MEK)CH3COC2H50.8250.40AAAAADADAA
Ketone (MIBK)C4H9COCH30.8040.59AAAAADADAA

L

Lactic AcidCH3CHOHCOOH1.2 @ 20°C ADAACAAAAA
Lacquer 0.900 ADAAAA AAA
Lard OilGrease Oil1.470 ACAAAABAAA
Latex Sol 70%Ph 1.7 900.0  AAAA AAA
Lauric AcidCH3(CH2)10COOH0.833 AAAAAA AAA
Lecithin 1.010,000ACAAADDAAA
LigroinPetroleum Ether  AAAAAADAAA
Linoleic AcidC10H17(CH2)7COOH0.905 ABAABBDBAA
Linolenic Acid(C10H15CH2)7COOH0.916 ABAABBDBAA
Linseed OilFlaxseed Oil0.9310.33ABAABADAAA
Liquefied Pet. GasL.P.G.  AAAAAADAAA
Liquid FeedMorea1.222.0  AAAA AAA

M

Magnesium HydroxideMg(OH)22.36 DBAAABAAAA
Magnesium Chloride (10%)MgCl2•6H2O1.56 DBAACAAAAA
Magnesium NitrateMg(NO3)2•6H201.46 BBAAAAAAAA
Magnesium SulfateMg(SO4)•7H2O1.678 BBAADAAAAA
Maize Oil     AAAA AAA
Maleic Aid(CHCOOH)21.59 BBAABDDAAA
Malonic AcidCH2(COOH)21.63   AA    AA
Menhaden Oil (10%)Moss Bunker Oil0.927-0.93328.0  AA    AA
Mercuric ChlorideHgCl25.32 DDDDDAAAAA
Mesityl Oxide (Ketone)(CH3)2C3HOCH30.8630.60BABBBDBDAA
Methyl AcetateCH3COOCH30.9240.38ABBBBDBDAA
Methyl AcrylateC3H3OOCH30.957 AAAAADBDAA
Methyl AmineCH3NH2 0.23BBBBBDADAA
Methyl Amyl AcetateC8H16O20.859 ABBBB ADAA
Methyl Amyl AlcoholC6H13OH0.807 ABAAA A AA
Methyl AnilineC6H6NH(CH3)0.9912.02BABBBDADAA
Methyl CellosolveCH2OCH2CH2OH  ABAAACBD A
Methyl CyclohexaneC7H140.769 AAAAADAAAA
Methyl Cyclo HexanolCH3C6C10OH  ABAAAADAAA
Methyl Glycol Acetate   AAAAADADAA
Methyl MethacrylateCH2C(CH3)COOCH30.940 AAAAADDDAA
Methyl PyrrolidoneCH3NC3H6CO  DAAAADADAA
Methyl SalicylateC6H4OHCOOCH31.180   AAADBCAA
Methylene ChlorideCH2Cl2 ok in 210's1.330.42DBBBBDDBAA
Methylene Dichloride   CBBBBDDBAA
Methylene GlycolCH2(OH)2  BBAAAADAAA
MIBK (see Ketone)             
MilkLactic Acid1.028-1.0351.16ADAAAAAAAA
Mineral SpiritsNaphtha  ABBB ADAAA
Molasses (Crude)Mother Liquor1.40-1.46151.5AAAAAAAAAA
Molasses (Edible)Blackstrap1.46-1.491,320.0AAAAAAAAAA
MonochlorobenzeneC6H5Cl1.105 BBBBBDDAAA
Monoethanolamine   DAAAADBDAA
Muriatic AcidHydrochloric  DDDDDDCAAA
Myristic AcidCH3(CH2)12COOH0.873 AAAAA   AA
MethaneCH40.554 AAAAAADAAA

N

Naphtha (Aliphatic) 0.665 AABBBADAAA
Naphtha (Aromatic) 0.885-0.970 AABBBBDAAA
Naphtha (V.M. & P.)   AABBBBDAAA
Neatsfood Oil 0.916   AAAABAAA
Nickel Ammonium Sulfate 10%NiSO4•(NH4)2•6H201.92 DD  DAAAAA
Nickel Chloride 37%NiCl2•6H2O1.35 DDDBDAAAAA
Nickel Sulfate 25%NiSO4•6H2O1.20 DDAAAAAAAA
Nitro BenzeneC6H5NO21.198 BABBBDDBAA
Nitro EthaneC2H5NO21.052 AAAAADB AA
Nitro PropaneC3H7NO21.003 AAAAADBDAA
NonenesC9H180.743 AAAAAADAAA
Nitric Acid 10%HNO31.074 BDAABDDAAA
Nitric Acid 30%HNO31.186 DDAABDDAAA
Nitric Acid 50%HNO31.3180.76DDAABDDBAA
Nitric Acid 70%HNO31.421 DDAABDDBAA
Nitric Acid 100%HNO31.502 ADAADDDBAA
NitrocumeneC6H4CH(CH3)2NO2  CBBBBBCDAA
Nitro FlurobenzeneC6H4NO2Fl 2.0CBBBBBCDAA
N. OctaneC8H180.7020.54AAAAABDAAA

O

Oleic Acid 40%CH3(CH2)14C2H20.890 DDAABCDBAA
Oxalic Acid 50%(COOH)21.653 DBAABBAAAA
Olive OilSweet Oil0.91084.0ABAAAABAAA
Oil - Lube  113.0AAAAAADAAA
Oils - Mineral   ABAAAADAAA
Oils - Petroleum   AAAAAADAAA
Oils - Water Emul.   ABAAAADAAA
Ortho-Diculoro-BenzeneC6H4Cl21.305 BBBBBDDAAA

P

Palmitic AcidCH3(CH2)14COOH0.841 BCBBBADAAA
Palm Oil 0.924 @ 100°44.0ACBBBACAAA
Paradyne   AAAAAADAAA
Paraffin 0.83-0.93 ABAAAABAAA
Para-Tert-Amyl Phenol(CH3)2C2H5CC6H4OH0.955 ABAAADAAAA
Para Tert-Butyl Phenol(CH3)3CC6H4OH1.03 DAAAAA AAA
ParatexWater Softner  DAAAAA AAA
ParathionC10H14NO5PS    AAAA AAA
Peanut Oil 0.920 @ 100°38.0ACBBBACAAA
Pear OilAmyl Acetate0.8790.89ACBBBDADAA
PerchloroethyleneC2Cl41.650.84BAAAABDAAA
Perilla Oil 0.932 ABAABAAAAA
Petroleum EtherLigroin0.665 AAAAAADAAA
Petroleum SpiritsNaphtha  AAAAAADAAA
Phenolic Resins   ACAAAABAAA
Phenol 20%C6H5OH1.0712.7ABAABDAAAA
Phosphoric Acid 10%H3PO41.053 DDBBBDDAAA
Phosphoric Acid 25%H3PO41.152 DDBBDDDAAA
Phosphoric Acid 75%H3PO41.579 DDDBDDDAAA
Phthalic AcidC6H4(CO2H)21.58 BDBBBCCAAA
Phthalic AnhydrideC6Hy(CO)2O1.527 BDBBBCCAAA
Picric AcidC6H2(NO2)3OH1.76 C AA AAAAA
Polyethylene GlycolH(OC2H4)NOH  ABBBBAAAAA
Polyester Resin   DAAAAADAAA
Polypropylene Glycol

CH3CHOH(CH3OCHCH3)N•CH2OH

  ABBBBAAAAA
Polyvinyl Acetate

(H2C2HOOC2H3)

1.19 ABAAA A AA
Polyvinyl Acetate Emulsion

PVac+H2O

  ABAAA A AA
Polyvinyl Alcohol(CH2CHOH)x1.982000.0AAAAAA AAA
Polymerized Gasoline   AAAAAADAAA
Potassium ChlorideKCl1.98 DCAABAAAAD
Potassium Aluminum SulfateAlK(SO4)2•12H2O1.75 BCAABAAAAA
Potassium Cyanide 25%KCN1.52 DBAABAAAAA
Potassium Hydroxide 25%KOH2.044 DBBBBBADAA
Potassium HydroxideKOH  DDAAABADAA
Potassium SulfateK2SO42.66 BBBBBAAAAA
Potassium SulfideK2S1.80 BDBBBAAAAA
Potash (Aq.)K2CO32.33 CAAABAAAAA
PropaneC2H80.531 AAAAAADAAA
PentaneC5H120.626 ABBBBADAAA
Propionic Acid 20%CH3CH2CO2H0.994 BDBBD A AA
PropyleneC3H70.513 AAAAADDAAA
Propylene DiamineC3H6(NH2)20.8731.70BBAA DDDAA
Propylene GlycolC3H6(OH)21.03858.0ABBBBAAAAA
Propylene OxideC3H6O0.830 BBAABDBDAA
Prussic AcidHCN0.697 AABBBBAAAA
PyridineN(CH)4CH0.978 ABAABDBDAA
Pyrogallic AcidC6H2(OH)31.463 BDBBBBBAAA
PyrrolidineC4H9N0.866 BBAABDADAA

R

Rayon (Spun Viscose)   BBAAB A AA
Raffinate   AAAAAA AAA
Resins & Rosins   BCBBBA AAA
Ricinoleic AcidC18H32O(OH)20.940 BAAAA   AA
Rotograve - Ink   DAAAADDAAA
Rubber Solvent   AAAAAD AAA

S

Salicylic AcidC6H4(OH)(COOH)1.482.71CDAABBAAAA
Shellacol   AAAAA  AAA
Shortening     AAAA AAA
Skydrol             
Sodium AluminateNa2Al2O4  CCBABAAAAA
Soap Solutions 0-20%Stearates  CAAAAAAAAA
Sodium Bicarbonate 50%NaHCO31.019-1.108 DBAABAAAAA
Sodium Carbonate 0-20% 1.146 DBAAAAAAAA
Sodium Chloride 30%NaCl1.012-1.164 DBAAAAAAAA
Sodium ChromateNaCrO41.261 BBBBBAAAAD
Sodium CyanideNaCn  DDAABAA AA
Sodium Hydroxide 20%NaOH1.219 DAAAABABAA
Sodium Hydroxide 30%Caustic1.262 DAAAABABAA
Sodium Hydroxide 50%Soda1.525 DBBBBBABAA
Sodium Hydroxide 70%Soda1.788 DDBBBBABAA
Sodium Hypochlorite 5%NaOCl  DDDDDBBAAA
Sodium Meta PhosphateNaPO3  DDBBBAAAAA
Sodium MetasilicateNa2SiO32.61 DBAAAAAAAA
Sodium Monochloro Acetic AcidNaCH3COOCl1.328 DDAAADDAAA
Sodium NitrateNaNO31.36 ABAABBAAAA
Sodium Perborate 10%NaBO2  DBBBBBAAAA
Sodium Peroxide 10%Na2O22.80 CBAABBAAAA
Sodium Phosphate 5%Na2HPO41.52 DBBBBAAAAA
Sodium SilicateNa2O•SiO21.56 DBBBBAAAAA
Sodium Sulfate 0-50%Na2SO41.047 ABBAAAAAAA
Sodium SulfideNa2S•5H2O1.02-1.36 DCBBBAAAAA
Sodium Thiosulfate 25%Na2S2O31.232 ADBBBBAAAA
Sodium Xylene Sulfonate(CH3)2C6H3SO3Na•H2O  AAAAADDAAA
Solvesso - 100-150
- Aromatic Solvents
 0.8891.17AAAAACDAAA
Soybean Oil 0.92440.6BDAAAADAAA
Stoddard's Solvent 0.780 AAAAAADAAA
Soups     AA    AA
Sperm Oil 0.87842.0 AA     AA
Stannic ChlorideSnCl41.21 DDDDDAAAAA
Stannous ChlorideSnCl22.71 DDDDDAAAAA
Starch(C6H10O5)N1.5 BAAAA BAAA
Steam Condensate   AAAAADACAA
Stearic AcidCH3(CH2)10CO2H0.839 BCAABBBAAA
StyreneC6H5CHCH20.904 AAAAADDBAA
Sugar SolutionsGlucose 2.8 x 106ABAAAAAAAA
Sulfate Liquors   DBBABBAAAA
Sulfonic AcidC6H5HSO4  DDBBB   AA
SulfurS2.0610.94 @ 120°CAAAABDDCAA
Sulfur DioxideSO2  BBBBDDBAAA
Sulfuric Acid 0-7%H2SO41.074 DDDBDDDAAA
Sulfuric Acid 30%H2SO41.228 DDDDDDDAAA
Sulfuric Acid 50%H2SO41.407 DDDDDDDAAA
Sulfuric Acid 85%H2SO41.790 DBBADDDAAA
Sulfuric Acid 93%H2SO41.83523.0DBBACDDAAA
Sulfurized Oil   BBBBBDDDAA

T

Tall OilLiquid Rosin  DBBBBBDAAA
Tallow - Oil   BAAAAA AAA
Tar OilCreosote1.04-1.1012.0BBAAAADAAA
Tannic Acid 10%C14H10O91.04 CCAABAAAAA
Tergitol Nonionic NPXPhenyl Ether1.063373 cstk DAAA   AA
TetrahydrofuranC4H8O0.880 AAAAADADAA
Tetra Methyl Benzene(CH3)4C6H20.896 AAAAAA AAA
TetrapropyleneC12H240.770 AAAAAADAAA
Textile Spirits 0.689 AAAAAADAAA
Titanium Sulfate 10%(TiSO4)2•9H2O1.47 DDBBD    A
TolueneC6H5CH30.8660.59AAAAADDAAA
Toluene DiisocynateCH3C6H3(NCO)21.2238-750 SSUDAAAADABAA
Tomato Paste   BCAAADADAA
Tri-Chloro-Acetic AcidCCl8COOH1.62 DDDDDBBCAA
Trichloro Ethane (Dry)C2H3Cl31.441.20AAAAADDAAA
TrichloroethyleneC2HCl31.450.55ABBBBDDAAA
Triclene DTrichloroethylene1.450.55ABBBBDDAAA
Tri-Decyl AlcoholC12H26CH2OH0.845 AAAAADDAAA
Triethanol Amine(HOCH2CH2)3N1.12100AAAAABBDAA
Triethylene GlycolHO(C2H4O)3H1.120.47AAAAAAAAAA
Trimethylamine(CH3)3N0.662 AAAAABADAA
Triethylene TetraamineNa3PO4•10H2O2.53 DAAAAAAAAA
Tri-Sodium PhosphateNa3PO4•10H2O2.53 DAAAAAAAAA
Triton X-100Surfactant 34.0AAAABA AAA
Tuna Fish Oil   BBAAAA AAA
Tung OilWood Oil0.936 BBAAAADAAA
TurpentineC10H160.871.48ABAAAADAAA

U

UreaCO(NH2)21.335 BCBBBAB AA
Urea Formaldehyde   DAAAAA AAA
Uran-Poly-NFertilizer  DAAAAA AAA

V

VarnishSpar0.900281.0ACAAABDAAA
Vegetable Oil   ABAABAAAAA
Vinyl AcetateCH3COOCHCH20.933 DAAAA ADAA
Vinyl ChlorideCH2CHCl0.912 DAAAA  AAA
Vinegar4% Acetic Acid1.04 CDAADBAAAA

W

Water (Distilled)H2O1.00 ADAAAAADAA
Water - SeaH2O1.025 BDAACAADAA
Water - FreshH2O1.00 ACAAAAADAA
Whiskey & Wine   DDAAAAAAAA

X

XyleneC6H4(CH3)20.8680.620AAAAAADDAA

Z

ZeolitesHydrated Silicates  DAAAAAAAAA
Zinc SulfateZnSO41.966 DBAACAAAAA
Zinc ChlorideZnCl22.91 DDDDDAAAAA